Skip to content

Informacje dla klienta

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, niniejszym informujemy, co następuje: 

 1. Łączna cena (wliczając koszty dostawy) zamówionych za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.box.biobazar.org.pl („Sklep Internetowy”) towarów, a także wybrany sposób i termin płatności zostały podane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji; 
 2. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego: od 1 dnia do 30 dni licząc od dnia złożenia zamówienia, w zależności od wskazania Klienta. Zamówienia z dostawą na kolejny dzień składać można do godziny 16:00. Dostawy będą realizowane w środy, piątki i soboty w godzinach między 11:00 a 18:00. Odbiór osobisty zamówionych Towarów może nastąpić w godzinach otwarcia BioBazaru w kompleksie Fabryki Norblina w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53 (wtorek – piątek od 10:00 do 18:00, sobota od 07:30 do 16:00);
 3. We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez MyEcolife Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-841) przy ul. Żelaznej 51/53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307724, NIP: 527-257-50-59 („Sprzedawca”);
 5. Zgłoszenie reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego powinno zostać:
  a. pocztą pod adresem: MyEcolife Sp. z o.o., ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa,
  b. telefonicznie pod numerem telefonu: 516 803 833,
  c. za pośrednictwem e-mail: kontakt@box.biobazar.org.pl ;
 6. Procedura rozpatrywania reklamacji:
  a. przesłane na adres MyEcolife Sp. z o.o., ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, lub
  b. przesłane na adres e-mail: kontak@box.biobazar.org.pl 
 7. Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne;
 8. Zamówione towary są objęte rękojmią;
 9. Dostarczony towar pozbawiony jest wad; 
 10. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za towar oraz kosztów dostarczenia towaru; 
 11. Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu towarów do Sklepu Internetowego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów, zgodnie z procedurą zamieszczoną pod adresem internetowym [__]. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, umowę sprzedaży towaru uznaje się za niezawartą; 
 12. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy;
 13. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanego towaru;
 14. Odstąpienie od umowy sprzedaży towarów może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej informacji; 
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.