Skip to content

Formularz reklamacji

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Informujemy, że reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.  Niniejszy formularz ma charakter pomocniczy, Klient może złożyć reklamację w innej formie przesyłając ją na adres Sprzedawcy: MyEcolife Sp. z o.o. ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, na adres email: [__]. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo lub pisemnie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

Pozostawione dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”). Administratorem pozostawionych danych osobowych jest: MyEcolife Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-841) przy ul. Żelaznej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307724, NIP: 527-257-50-59, NIP: 5213898163. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji reklamacji zakupionych produktów, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) RODO. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji obowiązków Administratora w zw. ze zwrotem produktów, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń wynikających w zw. ze zwrotem produktów – przez okres przedawnienia tych roszczeń, nie dłużej niż 3 lata. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu.